Tiếng Việt – Vietnamese resources

Explore our information in your language. Find out about different types of cancer, tests, treatments, cancer prevention and more.

Hãy tìm hiểu về thông tin do chúng tôi phổ biến bằng ngôn ngữ của quý vị. Tìm hiểu về các loại bệnh ung thư khác nhau, các xét nghiệm, phương pháp điều trị, phòng ngừa ung thư và hơn thế nữa.


Australian | Tại Úc

International (recommended treatments may vary) | Quốc tế (các phương pháp điều trị được khuyến nghị có thể khác nhau)

  • American Cancer Society – information on screening, prevention, treatments, living with cancer, side effects, and more, in Vietnamese