Tagalog – Filipino resources

Click below for resources on cancer-related topics in your language.

I-click sa ibaba para sa impormasyon tungkol sa kanser sa iyong wika.


Australian | Taga-Australya

International (recommended treatments may vary)| Internasyonal (ang inirerekomendang mga paggamot ay maaaring magkakaiba)